Podsumowanie roku 2022

Podczas Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej adw. Wojciech Celichowski, Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski przedstawił działania podjęte w 2022 roku.

Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej działa, jako kontynuacja tradycji Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego.

W 2022 r. podjęto czynności związane z aktualizacją listy arbitrów, a ponadto do Sądu :

  • wpłynęły wnioski o wpis  na listę nowych arbitrów.
  • wpłynęły wnioski o aktualizację danych arbitrów;
  • listy arbitrów zostały uzupełnione i zaktualizowane;

Podpisano porozumienia oraz utworzono Wielkopolski Sąd Arbitrażowy, skupiający ośrodki wielkopolskie WIPH Oddział Gniezno, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie,  Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eskporterów i Kooperacji, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Konińska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP Wielkopolska. Dzięki temu stworzono jedną instytucję obejmującą swoim działaniem całą Wielkopolskę, co powinno pomóc w promocji Sądu jako instytucji znacznie poważniejszej.

Zaangażowane zostały Wielkopolska Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecność przedstawicieli tych podmiotów w Sądzie bardzo podnosi jego prestiż, ale przede wszystkim daje ogromne wsparcie merytoryczne w działalności i pozwala na dobór arbitrów spośród wybitnych prawników, cieszących się autorytetem w środowisku.

W każdej z Izb tworzących Sąd znajduje się oddział WSA, którego prezesem (a zarazem wiceprezesem całego Sądu) jest dotychczasowy Prezes sądu arbitrażowego przy tej Izbie.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom pracującym razem ze mną w Sądzie, bo bez ich wysiłku nic by się nie udało zrobić.

Zakończono prace nad stworzeniem nowego regulaminu, w tym obejmującego procedur on-line.

Podjęto również wiele działań mających na celu popularyzację sądu. Po dyskusji stwierdziliśmy, że bardzo dużą przeszkodą jest brak znajomości arbitrażu, a tym samym brak zaufania do niego po stronie adwokatów i radców prawnych. Stąd zamieszczone zostały artykuły w różnych miejscach na temat arbitrażu, a także w 2021 i 2022r zorganizowano szkolenie dla obu Izb: Adwokackiej i Radcowskiej dotyczące arbitrażu. Te szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Szkolenie aplikantów adwokackich obejmuje również zagadnienia z arbitrażu.

Ważną sprawą jest uzyskanie zaświadczenia z Ministerstwa Infrastruktury, że każdy sąd arbitrażowy może rozpoznawać sprawy pomiędzy gminami (inwestorami) a wykonawcami. Podobnie, według naszej analizy, bardzo istotne dla gmin jest, by spory wykonawców z podwykonawcami były rozstrzygane szybko i dobrze, do czego bardzo przydatny będzie arbitraż. Podjęto szereg działań, by z tym przekazem dotrzeć do jak największej ilości gmin w Wielkopolsce i nie tylko.

Tak więc głównym celem naszych działań obecnie jest propagowanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego i pokazywanie możliwości, jakie on daje.

adw. Wojciech Celichowski

Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski