Regulamin Strony Internetowej

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Definicje.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Dane osobowe.
 7. Własność intelektualna.
 8. Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona internetowa https://arbitrazwielkopolski.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej Strony internetowej https://arbitrazwielkopolski.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II. DEFINICJE

  1. STRONA – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://arbitrazwielkopolski.pl
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24/402, 61-805 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039058
  4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę i korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony, której rodzaj i zakres uregulowany został w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony:
   1. dostęp do informacji i opracowań umożliwiających zaznajomienie się z tematyką sądownictwa arbitrażowego,
   2. dostęp do informacji dotyczących działalności Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego,
   3. dostęp i możliwość pobrania dokumentów
  1. Informacje i opracowania, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowią porady prawnej.
  2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
  4. Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączenia ze Stroną zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
  2. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej obowiązuje przez okres korzystania przez Użytkownika z Usługi elektronicznej i wygasa z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi Elektronicznej.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
   1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
   2. przeglądarka internetowa,
   3. włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies oraz Javascript.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwym lub mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenie systemów komputerowych.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w definicji Usługodawcy.
  2. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 21 dni.

VI. DANE OSOBOWE

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Kompleksowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszej Strony dostępne są w „Polityce Prywatności” udostępnionej na Stronie.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Usługodawcy lub podmiotów uprawnionych (np. partnerów handlowych).
  3. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
  4. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2021r. i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, treść nowego Regulaminu zostanie udostępniona na Stronie.
  3. Zmiany regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.