Zalety arbitrażU

Zalety sądownictwa arbitrażowego:

  1. Wyrok sądu arbitrażowego jest wyrokiem sądowym wykonalnym w drodze egzekucji.
  2. W przypadku sporów międzynarodowych znacznie łatwiejsza droga egzekucji wyroku; wyroki sądów arbitrażowych co do zasady są wykonalne bez ograniczeń w prawie wszystkich krajach świata, podczas gdy wykonalność wyroków sądów powszechnych poza UE zależy od tego, czy i jaka umowa została zawarta z danym krajem.
  3. Sąd arbitrażowy może prowadzić postępowanie w języku obcym, a skład orzekający może być złożony z arbitrów międzynarodowych
  4. Strony mają wpływ na skład sądu – wybór części składu orzekającego należy do stron, mogą więc mieć do niego zaufanie, a nadto mogą dobrać arbitrów rozumiejących istotę danego sporu; w sprawach międzynarodowych skład sądu może być międzynarodowy, a to powoduje, że kontrahenci z różnych krajów mogą do sądu mieć większe zaufanie, niż gdyby to był sąd powszechny jednego z krajów kontrahentów.
  5. Sąd arbitrażowy musi zapewnić każdej ze stron możliwość czynnego uczestniczenia w procedurze – tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że zapadnie niekorzystne orzeczenie w sytuacji, gdy strona nie mogła w należyty sposób przedstawić swoich racji
  6. Szybkość – jednoinstancyjne postępowanie i prostsza procedura; pozwala na szybkie zakończenie sporu, co niejednokrotnie jest konieczne dla korzystnej dla obu stron współpracy;
  7. Niskie koszty – nie tylko ze względu na zazwyczaj niższe koszty pobierane przez sąd arbitrażowy, ale i dzięki prostszej procedurze mniejszy nakład pracy pracowników i szefostwa firm zaangażowanych w prowadzenie sporu.
  8. Poufność – strata wizerunkowa związana z tym, że ujawniony zostanie sam spór oraz jego przyczyny, niejednokrotnie przekracza samą wartość przedmiotu sporu;
  9. Sąd arbitrażowy nie jest związany regulacjami dotyczącymi zwrotu kosztów – co oznacza, że strona wygrywająca może odzyskać wszystkie poniesione przez siebie koszty